KMM-programmet

KMM-programmets långsiktiga mål är att

  • höja kvaliten i museernas informationshantering
  • öka tillgänglighet till museernas samlingar och kunskap
  • skapa gemensamma IT-verktyg för gemensamt utnyttjande i lokala miljöer
  • skapa goda möjligheter till lärande från museernas samlingar
  • skapa en långsiktig utvecklings- och driftsmiljö där kreativ samverkan mellan
    museer och forskning står i fokus
  • verka för öppenhet och utbyte mellan KMM och andra intressenter